Privacy Policy

Personal Information
We will not disclose information about you (customers) to any third parties except where it is part of providing a service to you involving arranging for a product for delivery, confirmation on transactions made by you for payment approval and other information where we needed to allow us to serve you better.

Third Party Sites
Our site may contain links to and from the websites of third parties. If you follow a link to any of these websites, please note that they have their own privacy policies and that we do not accept any responsibility or liability for these policies. Please check these policies before you submit any personal data to these websites.

Polisi Privasi

Maklumat Peribadi
Kami tidak akan mendedahkan maklumat tentang anda (pelanggan) kepada mana-mana pihak ketiga kecuali di mana ia adalah sebahagian daripada menyediakan perkhidmatan kepada anda yang melibatkan seperti mengatur produk untuk penghantaran, pengesahan transaksi yang dibuat oleh anda untuk kelulusan pembayaran dan maklumat lain.

Laman Pihak Ketiga
Laman web kami mungkin mangandungi pautan ke dan dari tapak web pihak ketiga. Jika anda mengikuti pautan ke mana-mana tapak web ini, sila ambil perhatian bahawa mereka mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk dasar ini. Sila semak dasar ini sebelum anda menyerahkan sebarang maklumat peribadi ke laman web ini.

Shopping Cart